تمرین بازکردن ۱۸۰ درجه پا 

این یکی از نرمشهایی است که به 180 درجه باز کردن پا کمک می کند. البته دفعات اول نمی توانید این حرکت را انجام دهید . اگر معمولا نرمش نمی کنید هرگز اینحرکت را شروع نکنید.قبل از انجام این حرکت چند نرمش برای آمادگی بدن و گرم کردنبدنتان انجام دهید . مانند
1-
پروانه.سعی کنید قبل از انجام این حرکت چند روزیپروانه کار کنید تا پایتان آماده شود در غیر این صورت به بدنتان آسیب میرسانید.

 

2-یک حرکت دیگر که قبل از حرکت شکل زیر می توانید چند روزی انجام دهیداین است که روی زمین بشینید پشت خود را کاملا صاف نگه دارید پاها را دراز کرده وهمان طور که نشسته اید سعی کنید پاها را از هم دور کنید هرجا که سمت داخلی رانهادرد گرفت دیگر ادامه ندهید و همانجا مدتی پای خود را نگه دارید معمولا 20 ثانیهباید در این حالت بمانید ولی برای دفعات اول کمتر هم شد مهم نیست.بعد از چندروز که تمرینات بالا را انجام دادید البته به اضافه نرمشهای روزانه دیگر. می توانیدحرکت زیر را شروع کنید .روزهای اول بسیار کم پاها را باز کنید و به زور نخواهید کهدستتان را به زمین تکیه دهید این حالت که در شکل می بینید با کار و تمرینات روزانهو مداوم میسر می شود . روزهای اول می توانید میز , چهارچوب در, یا هرجای مناسب دیگررا با دست بگیرید تا آرام پایتان باز شود و یک دفعه وزنتان باعث باز شدن بیش ازاندازهپاو آسیب دیدگی نشود 

نکته
1-
هرگز این نرمش و نرمشهای مشابه را بدون آمادگی قبلی انجام ندهید
2-
نرمشهای کششی سنگین مثل این نرمش را از تعداد و زمان کم شروع کنیدتا موجب کوفتگی بدن نشود
3-
هرگز هیچ نرمشی را همراه با درد انجام ندهید. اگرنرمشی همراه با درد است یا مناسب شما نیست یا آمادگی ندارید
موفق باشید

 

+ نوشته شده توسط مجید در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM


Powered by WebGozar

html>

JavaScript Codes