چگونگی‌ دستور مصرف‌ مکمل‌ها


اگر محتوی‌ واقعی‌ مکمل‌ها حاوی‌ ترکیباتی‌ باشد که‌ شرکت‌ سازنده‌ مدعی‌

 محصول‌ تولید شده‌ است‌ و همچنین‌ میلیگرم‌های‌ موجود داخل‌ آن‌ مطابق‌

 لیبل‌ روی‌ همان‌ محصول‌ واقعی‌ باشد‚ در این‌ صورت‌ شرکت‌ سازنده‌ با

آزمایشات روی‌ آن‌ محصول‌ و تحقیقات‌ دانشگاهی‌ میزان‌ تاثیر و بهبود وضعیت

‌ درخواستی‌ افراد را طبق‌ همان‌ دوز مصرفی‌ نوشته است‌

تاثیر و مفید الفایده‌ بودن‌ مکمل‌ها در صورتی‌ مشهود خواهد بود که‌ طبق‌

 همان‌ دستور مصرفی‌ میل‌ شود. در غیر اینصورت‌ بارگیری‌ لازم‌ و یا

Loading دربدن‌ انجام‌ نمی‌پذیرد و یا تاثیر آن‌ ناچیز خواهد بود. اکثر

مکمل‌های‌ اصل‌ اگر تاثیردر بدن‌ نداشته‌ باشند یکی‌ از دلایل‌ آن‌ عدم‌ اعمال

از دستور مصرفی‌ راهنمای‌ شرکت‌ سازنده‌ است‌ نه‌ آن‌ که‌ محصولتقلبی‌ و

یا بی‌ تاثیر است‌.


البته‌ تجربه‌ من‌ چنین‌ می‌گوید که‌ اگر مکمل‌های‌ ورزشی‌ را به‌ افرادی‌ که‌

 ورزش‌ نمی‌کنند بدهیم‌ یکی‌ از دلایل‌ آنمصرف‌ اوردوز Over dose در خصوص

آن‌ هاست‌. مثال‌ وقتی‌ پودری‌ طبق‌ دستور لیبل‌ هر وعده‌ 5 اسکوپ‌ (پیمانه

Scoop= ) این‌ میزان‌ جذب‌ بدن‌ او نمی‌شود و به‌ عبارتی‌ فرد قادر به مصرف‌

 این‌ میزان‌ نیست‌ ‚ در نتیجه‌ دلزده‌ و از مصرفآن‌ پشیمان‌ می‌شود.


این‌ قاعده‌ در مورد ورزش‌ کاران‌ آمریکایی همان‌ 5 اسکوپ‌ است‌ که‌ در این‌

 صورت‌ موثر است‌ برخی‌ اوقات‌ سابقه‌ ورزش‌ فرد وجثه‌ و وزن‌ او ملاک‌ مربی

خواهد بود که‌ می‌تواند 2 یا 3 پیمانه‌ در هر وعده‌ پیشنهاد شود ‚ همین‌

میزان‌ است که می تواند تاثیر لازم‌ را بگذارد. نیازی‌ به‌ مصرف‌ بیشتر پیمانه‌

 در هر وعده‌ در ورزشکار نیست‌.

 


اکثر پودرهای‌ پروتینی‌ 3‚ 4‚ 4/5‚ 5 و 5/5 کیلوگرمی‌ که‌ غالباً امریکائی‌ و

کانادائی‌اند. با قد و قامت‌ و جثه‌ امریکایی‌ وکانادائی‌است که میزان‌ Scoopها

 بزرگ‌ و هر پیمانه‌ تا 250 گرم‌ می‌باشد و مصرف‌ پودرهای‌ چند اسکوپی‌ در

 یک‌ وعده‌ با قد وقامت‌ ایرانیان‌ غیر ممکن‌ است‌. اگر ورزشکار سطح‌

پیشرفته‌ است‌ و از وزن‌ بالایی‌ برخوردار است‌ توصیه‌ می‌شود مایع

پیشنهادی‌ اعم‌ از آب‌ یا آب‌ میوه‌ و یا شیر کمتری‌ باشد تا پودر به‌ شکل‌

فرنی‌ غلیظ‌ در آمده‌ و حجم‌ معدهاجازه‌ جذب‌ آن‌ها را بدهد.


متاسفانه‌ اکثر محصولات‌ تولید شده‌ هیچ‌ تقسیم‌ بندی‌ صحیحی‌ را انجام‌

 نداده‌اند تا افراد میزان‌ معینی‌ از مصرف روزانه‌ را درک‌ کنند.


اکثر شرکت‌های‌ تولید کننده‌ مکمل‌ها چگونگی‌ مصرفی‌ آنها را با سردرگمی

و بدون‌ قید مصرف‌ دفعات‌ شان سعی دارند افراد را در بلا تکلیفی‌ نگه دارند

 تا پودرها بسیار مصرف‌ شوند ‚ بدین‌ ترتیب‌ مصرف‌ روزانه‌ هر چه‌ بیشتر

 باشد ‌ ‌ فروش‌ تولیدکننده خود به خود افزایش می یابد.


برخی‌ از مکمل‌ها تاریخ‌ معینی‌ ندارند و اگر هم‌ داشته‌اند توسط‌ واسطه ها و

 دلالان‌ در طول‌ مسیر ارسال‌ از کشور مبدا تاکشور مصرف‌ کننده‌ دست

کاری‌ ‌ و یا پاک‌ می‌شوند.


برخی‌ مکمل‌ها دارای‌ تاریخ‌ دست‌ ساز یا ماشین‌ شده‌ غیر واقعی‌ می‌باشند

 در شماره‌های‌ قبل‌ نوشتم‌ که‌ طی‌ سالهایی‌ که‌ انواع‌ کراتین‌‚ فسفاژن‌‚

ATP‚ گلو تامین‌ وارد کشورمی شد سازندگان‌ محصولات‌ فوق‌ روی‌ برچسب‌

 (لیبل‌)محصول‌ خود طریقه‌ بارگیری‌ آن‌ را نمی‌نوشتند. بطوری‌ که‌ برخی‌ از

این‌ مکمل‌ها که‌ نیاز به‌ بارگیری‌ دارند مدعی مصرف‌ آنها بدون‌ بارگیری‌ و

 مصرف‌ روزانه‌ 2 تا 3 بارند.


حتی‌ برای‌ مصرف‌ کنندگان‌ معین‌ نکرده‌اند روزی‌ چند بار و چند میلی‌ گرم‌

آن‌ها را مصرف‌ نمایند.

 کراتین‌ و گلوتامین‌ و فسفاژن‌ و
ATP را باید 20 دقیقه‌ هم‌ زد و بعد میل‌ کرد.

 غالباً این‌ پودرها در مایعات‌ حلال‌ نیستند وگرد و یا غبار محصول‌ به‌ صورت‌

گرد طی‌ 20 ثانیه‌ هم زدن همچنان در آب معلق‌ هستند. پس‌ از 20 ثانیه‌ به‌

 همین‌ صورت‌ باید میل‌ شود.


در معده‌ از طریق‌ واکنش‌ بیوشیمیائی‌ از طریق روده‌ جذب‌ بدن‌ می‌شود.


وقتی‌ روی‌ لیبل‌ دستور مصرفی‌ نباشد ورزشکار ممکن‌ است‌ بجای‌ 5 گرم‌

 یک‌ قاشق‌ غذاخوری‌ که‌ معادل‌ 20 گرم‌ پودراست‌ آن‌ محصول‌ را میل‌ کند.

 عوارض‌ مصرف‌ اینگونه‌ دوز مصرفی عبارت‌ است‌ افزایش‌ دما‚ عرق‌ ریزی‌

شدید‚ زرد شدن‌‚رنگ‌ پریدگی‌‚ دل‌ پیچه‌ و درد‚ اسهال‌ و طپش‌ قلب‌ و یا

حالت‌ مسمومیت‌ .


بنابراین‌ نوع‌ مایعاتی‌ که‌ با این‌ محصولات‌ باید مصرف‌ شود حائز اهمیت‌ است‌.

 مثلا‌ شیر مصرف‌ شود اسهال‌ و دلپیچه‌ حتمی‌ است‌ این‌ محصولات‌ در‌ محیط

اسیدی‌ مثل‌ آب‌ پرتقال‌ هم‌ سبب‌ عدم‌ جذب‌ محصول‌ و دل‌ درد می‌گردد.


جذب‌ این‌ محصولات‌ با مایعات‌ کربوهیدارتی‌ مثل‌ آب‌ انگور جذب‌ آن‌ را دو برابر

 می‌کند.بالعکس‌ پودرهای‌ پروتئینی‌ و کربوهیدارتی‌ با شیر‚ آب‌‚ هر نوع‌

 آبمیوه‌ توصیه‌ می‌شود.

 


اگر یک‌ مطلب‌ را همیشه‌ خوب‌ بخاطر بسپارید دیگر نگران‌ آن نیستید که فلا‌ن

 محصول را با چه مصرف کنید . به طورمثال پودرهای‌ حجم‌ دهنده‌ و یا قرص‌ و

 کپسول‌ و شربت‌ حجم‌ دهنده‌ را باید با آب‌ و آبمیوه‌ (آب‌ پرتقال‌ نباشد)

 می‌توان مصرف‌ کرد. اما پودرهای‌ وزن‌ دهنده‌ را با آب‌‚ آبمیوه‌‚ شیر مصرف

می‌توان‌ کرد.


پودرها‚ قرص‌ها‚ شربت‌ هایی‌ که‌ حجم‌ دهنده‌اند را باید شکم‌ خالی‌ مصرف

کرد مثل‌ قبل‌ از صبحانه‌‚ ناهار‚ شام‌‚ 11صبح‌‚ 4 عصر.


اما پودرهای‌ پروتئینی‌ را شکم‌ پر مثل‌ بعد از صبحانه‌‚ ناهار‚ شام‌ باید مصرف

کرد یا بعد از غذای‌ 10 صبح‌‚ بعد از غذای عصرانه‌ .


فراموش‌ نکنید که‌ هیچ‌ مکملی‌ در دنیا جایگزین‌ غذا نمی‌باشد بنابراین‌ پودر

 پروتئینی‌ که‌ بخواهد جای‌ وعده‌ غذای شما محسوب‌ شود اصلا توصیه‌

 نمی‌شود .مکمل‌ به‌ مفهوم‌ در کنار غذاست‌.

بهترین‌ زمان‌ مصرف‌ پودرهای‌ پروتئینی‌ بلافاصله‌ بعد از غذا و یا 0/5 تا 1

ساعت‌ بعد از آن‌ است‌.


حجم‌ دهنده‌ها را 0/5 ساعت‌ یا 3 ربع‌ و یا 1 ساعت‌ قبل‌ از غذاهای‌ اصلی‌ و

 یا تمرین‌ میل‌ کنید.


من‌ اعتقادی‌ به‌ مصرف‌ کراتین‌ یا گلوتامین‌ و یا
ATP و یا فسفاژن‌ و یا آمینو

قبل‌ و بعد از تمرین‌ ندارم‌ حتماً باید قبل‌ ازتمرین‌ باشد. بعد از تمرین‌ مصرف‌

 آن‌ها پول‌ شما را هدر می‌دهد زیرا مثلا 10 گرم‌ کراتین‌ طی‌ 2 ساعت‌

 مصرف‌ کردن ‚ بدن‌ ظرفیت‌ جذب‌ آن‌ را ندارد و هدر می‌رود.


برخی‌ کارخانجات‌ رند چنین‌ دستوراتی‌ روی‌ لیبل‌ می‌نویسند اما شما باور

نکنید.


وقتی‌ غذا می‌خورید و بعد پودرپروتئینی‚ پودر پروتئینی‌ غذای‌ خورده‌ شما را

 جذب‌ می‌کند. این‌ روش‌ بهترین‌ شیوه‌ وزن‌ گرفتن‌ سرعتی‌ است‌. در غیراین

صورت‌ پودر 4 کیلوگرمی‌ نمی‌تواند به‌ شما 10 کیلوگرم‌ وزن‌ بدهد.


مصرف‌ هر نوع‌ تقویتی‌ اعم‌ از مولتی‌ ویتامین‌ و مینرال‌
C روزانه‌ 1 عدد با غذا

و یا هر موقع‌ از روز توصیه‌ می‌شود.

 


انواع‌ جنسینگ‌‚تری‌ بولولس‌ ترس‌ تریس‌‚ تقویتی‌های‌ جنسی‌ را 0/5 ساعت‌

 قبل‌ از بیشترین‌ فعالیت‌ جسمانی‌ روزانه‌ ویا تمرین‌ و یا عمل‌ زناشوئی‌ می

توان مصرف‌ نمود.


این‌ نکات‌ کلیدی‌ را می‌نویسم‌ و مربیان‌ مدعی‌ هم‌ فرا بگیرند .اما بعداً

مدعی‌ ما نشوند. ضمنا در سایر نشریات نروند مشاوره کنند(مزاح‌) .


توصیه‌ من‌ این‌ است‌ که‌ باآن‌ها عادت‌ نمی‌دهید و همعدد
C در

 طول‌ روز یکی‌ صبح‌ها و یکی‌ عصرهابلامانع‌ است‌ (هر وعده‌ 1 عدد

500 میلی‌ گرم‌).
بطور کلی‌ هر نوع‌ مکملی‌ را به‌ بدن‌ وابسته‌ نکنید. اگر وسع‌ مالی‌ خوبی‌

دارید مکمل‌ها را چرخه‌ای‌ (با استراحت‌ یامصرف‌ نامنظم‌) استفاده‌ کنید با این

روش‌ هم‌ هر بار با مصرف‌ آن‌ها بدن‌ به‌ شما جواب‌ می‌دهد و هم‌ پول‌ خود

 را هدرنمی‌دهید و هم‌ سلامتی‌ خود را تضمین می کنید و هم‌ به‌ کلیه‌ها

 فشار نمی‌آورید. برای‌ درک‌ بیشتر این‌ توصیه‌ مثالی‌ می زنیم‌:


هنگامی‌ که‌ در یک‌ وعده‌ از نمک‌ زیادی‌ استفاده‌ می‌کنید تا وعده‌ غذایی‌

بعدی‌ احساس‌ عطش‌ زیادی‌ می‌کنید و آب فراوانی‌ می‌نوشید. بدین‌ ترتیب

با مصرف آب‌ فراوان‌ عطش‌ شما از بین‌ می‌رود. بنابراین‌ مشاهده‌ می‌کنید

که‌ بدن‌ آنچه‌ که‌ به‌ آنمی‌خورانید به‌ صورت‌ خودکار نیازهای‌ خود را به‌ شما

اعلام‌ می‌کند تا به‌ حالت‌ عادی‌ باز گردید.


بدن‌ ‌ با عواملی‌ مثل‌ غذا و مکمل‌ به طورخودکار به‌ شما افزایش‌ حجم‌‚ وزن‌ و

 انرژی‌‚ قدرت‌ می‌دهد.

 


مثال‌ دیگر:
اتومبیلی‌ که‌ از آن‌ استفاده‌ می‌کنید با وجود آن‌ که‌ بنزین‌ ناخالص‌ در آن‌

 می‌ریزید برای‌ شما همچنان‌ کار می‌کند. هرچند فیلتر‚ هواکش‌ شمع‌ و

پلاتین‌ آن‌ راتعویض‌ نکرده‌اید و به‌ عبارتی‌ سرویس‌ کامل‌ نکرده‌اید باز هم‌ برای

شما کارمی‌کند .


اما از طرفی‌ مشاهده‌ می‌کنید اتومبیلی‌ را که‌ به‌ موقع‌ شمع‌ و پلاتین‌ و

روغن‌ آن‌ تعویض‌شود و باد چرخ‌ها تنظیم شوند با شتاب‌ بهتر و سوخت‌ کمتر

 و با ایمنی‌ بیشتر همچنان‌ برای‌ شما کار می‌کند.


بدن‌ انسان‌ نیز نیاز به‌ تامین‌ کمبودهای‌ لازم‌ دارد کان‌ها آمادگی‌ لازم برای‌ شکنندگی‌

‌ باید به‌ استحضار رساند که‌ این‌ مطالب‌ جنبه‌ اطلاعاتی‌ دارد و

مجموعاً برای‌ مصرف‌ هر نوع‌ مکمل‌ با پزشک‌ وافراد آگاه‌ مشورت‌ کنید با

آرزوی‌ تندرستی‌ و موفقیت‌ شما.

+ نوشته شده توسط مجید در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM


Powered by WebGozar

html>

JavaScript Codes